Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových
1934–1935

Na Belánce 2079/2 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7390213N, 13.3712625E

Četné stavebnické aktivity Jana a Anny Matouškových, kterým se manželé věnovali v polovině třicátých let minulého století zejména ve spolupráci s plzeňským architektem Františkem Němcem v lokalitě Na Belánce, vtiskly tomuto nově se formujícímu území v místech bývalé strojírny bratří Belaniů vytříbený architektonický výraz modernistického ražení. Jednou z prvních staveb vzniklých na základě jejich spolupráce byl nárožní třípatrový nájemní a obchodní dům č. o. 2 v ulici Na Belánce z let 1934–1935. Tato budova spolu se současně budovaným domem č. o. 1 stavitele Josefa Špalka (C3–2074) na protější straně ulice v křížení s Klatovskou třídou otevřely cestu další funkcionalistické výstavbě v tomto bloku.

Formální pojetí fasády domu nicméně prošlo složitějším vývojem a opakovaným připomínkováním ze strany městského úřadu a jeho umělecké komise. Hmota budovy totiž musela navazovat na připravovanou vedlejší třípatrovou zástavbu se šikmou střechou – nájemní a obchodní dům stavitele Ferdinanda Kouta (C3–2085) a objekt kláštera redemptoristů (C3–45), sousedící s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Budova Matouškových se měla přizpůsobit i zmíněnému protějšímu Špalkovu domu, navrženému mladým talentovaným architektem Leo Meislem. Tento dům však sestával ze čtyř pater a kontrastní rovné střechy. František Němec proto původní projekt upravil a v nároží navrhl poměrně velký plochý vikýř, díky němuž tato partie podkroví působí dojmem čtvrtého patra a výškově koresponduje s protějším domem. Vertikalitu zároveň podporuje i zdánlivě nenápadný motiv úzkého svislého „výřezu“ v nároží, odhalující zaoblený keramický obklad. Právě střídání hladkého světlého břízolitu a výrazného hnědého obložení se společně s mělkými arkýři a lizénami stalo průvodním motivem jinak zcela prosté fasády.

Směrem do Klatovské třídy byly v přízemí situovány dva obchody s velkými výkladci a v horních patrech reprezentační místnosti rozměrných čtyřpokojových bytů. Skromnější dvoupokojové byty se naopak obracely směrem do ulice Na Belánce.

V současné době se dům nachází v dobrém, udržovaném stavu.

 

Stavebník

Jan a Anna Matouškovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Jiří Fořt, Změny v názvech plzeňských ulic a náměstí v průběhu novodobých dějin a jejich historická podmíněnost (bakalářská práce), katedra historie FPE ZČU, Plzeň 2012.
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně