Přestavba Poštovního a telegrafního úřadu Plzeň
1925–1927

Solní 260/20 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Hlavní pošta (TRAM 1, 2)
Sady Pětatřicátníků (TRAM 1, 2, 4)
Sady Pětatřicátníků (BUS 20, 27, 28, 34, 41)
GPS: 49.7484083N, 13.3750000E
Architekt:

Monumentální stavba z roku 1895, nahrazující původní barokní měšťanské domy, se stala důstojným a reprezentativním stánkem poštovního úřadu, který do té doby sídlil ve dvou domech na rozdílných adresách. Návrh novorenesanční budovy provedl před rokem 1893 vídeňský stavební rada Friedrich Setz, autor plánů poštovních úřadů v řadě měst monarchie. Stavitelem byl významný plzeňský architekt Rudolf Štech, spjatý s řadou zdejších realizací veřejných budov, provedených zpravidla právě v novorenesančním stylu.

Friedrich Setz poštu koncipoval jako třípodlažní dvoukřídlý objekt s dominantní kruhovou nárožní věží s kupolí. Hmotu jednotlivých křídel zvýraznil rizality akcentovanými vysokým pilastrovým řádem, vrchní partii budovy opatřil volutovými štíty a alegorickými sochami nad korunní římsou. Do nárožní věže umístil hlavní vstup se třemi vchody, přivádějícími návštěvníka do kruhovitého foyeru otevřeného přes dvě patra.

Dnešní podoba budovy je výsledkem řady úprav a změn, které se odehrály v průběhu 20. století. Již v letech 1913–1914 proběhla adaptace objektu a přístavba nádvorního křídla. V letech 1925–1927 provedli plzeňští stavitelé Josef a Václav Paškovi podle návrhu Karla Roštíka nástavbu třetího patra. Při této úpravě byla snesena kupole nárožní věže a sochařská výzdoba byla odstraněna a následně přemístěna do městských sadů. Nově vzniklé patro sloužilo rozšířené telefonní ústředně a telegrafnímu úřadu. Budova zcela změnila svůj architektonický ráz – novorenesanční fasáda ustoupila modernistickému výrazu a vstup byl přesunut z nároží do Solní ulice. Nová průčelí scelila nástavbu s původní budovou. Zdobena byla oblým dekorem, který probíhá vertikálně přes dvě patra a pokračuje nad římsou druhého patra až ke korunní římse. Okna v rizalitech byla zvýrazněna ústupkovým plastickým orámováním.

V roce 1970 došlo k rozsáhlé adaptaci a rekonstrukci budovy; původní hlavní vchod byl tehdy situován zpět do nároží. Prozatím posledními úpravami prošly fasády a interiér v roce 1997.

 

PB

Stavebník

Poštovní a telegrafní úřad Plzeň

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně