Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1923–1924

Dominikánská 24/16 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Hlavní pošta (TRAM 1, 2)
GPS: 49.749729, 13.377667
Dominikánská 24/16 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Dominikánská 24/16 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 Dominikánská 24/16 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Dominikánská 24/16 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Dominikánská 24/16 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Dominikánská 24/16 (titulka paré), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (svislý řez C–D), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (pohled z Dominikánské ulice – původní návrh), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (pohled ze sadů 5. května – původní návrh), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (celkový pohled z Dominikánské ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dominikánská 24/16 (oba uliční pohledy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Na samém okraji historického jádra města, na nároží Dominikánské ulice a někdejších Otakarových sadů (dnes sady 5. května), postavilo v letech 1923–1924 Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí jeden ze svých výstavních nájemních domů. Autoři návrhu a zároveň vůdčí postavy samotného družstva, bratři Josef a Václav Paškové, se při projektování museli vyrovnat s komplikovanou urbanistickou a památkářskou situací související zejména se sousedním, historicky i umělecky cenným měšťanským domem, jejž nechal v roce 1728 barokně přestavět plzeňský purkmistr František Mestl a který byl v dané lokalitě jako jediný z původní historické zástavby s dominikánským klášterem a dalšími měšťanskými domy ušetřen demolice. Součástí výrazných úprav celého území, uskutečněných na přelomu 19. a 20. století, bylo i prohloubení okolního terénu a zrušení malého náměstí, do něhož původně ústila Dominikánská ulice.

S ohledem na Mestlův dům, jehož počátky sahají až do pozdního středověku (dodnes jsou dochovány části obvodových zdí, sklepení, dvorní portál), návrh mohutné čtyřpatrové družstevní budovy opakovaně připomínkovala stavební komise zastoupená mimo jiné architektem městského stavebního úřadu a také ochráncem stavebních památek na Plzeňsku Hanušem Zápalem. Typizovaný návrh stavitelů Pašků s charakteristickým trojúhelným štítem ve středové ose sedmiosého průčelí a bohatým plastickým dekorem, použitý i u dalších počinů družstva (např. C1–944, C2–1696 a do jisté míry i C3–1667), tedy musel být částečně upraven. Zápal požadoval zřízení úzkého dvorku mezi novostavbou a historickým domem, která měla barokní stavbu izolovat od novodobých stavebních úprav (místo zamýšlené branky do dvorku vznikl v roce 1926 malý obchod). Rovněž ze Zápalova podnětu byla boční fasáda sousedící s barokním domem snížena a opatřena terasou, která měla opticky zmírnit výškový rozdíl mezi oběma domy. Od ostatních budov Živnostensko-občanského družstva se dům odlišuje také mohutným kamenným portálem s půlkruhovým zakončením a dvojicí fantaskních ptačích skulptur. Součástí celého stavebního záměru, který lze považovat za jeden z nejohleduplnějších vůči okolní zástavbě, bylo i doplnění dvouramenného předloženého schodiště Mestlova domu.

Družstevní dům soustředil celkem sedmnáct standardních bytů o dvou a třech pokojích; doprostřed dvoutraktové dispozice autoři návrhu situovali dvouramenné schodiště. V parteru zkoseného nároží se původně nacházel také malý obchod. V minulosti budova podstoupila částečnou rekonstrukci, během níž byla fasáda opatřena jednotným zeleným nátěrem. Okenním rámům bylo ponecháno původní dvoukřídlové členění s předěleným světlíkem.


Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Měšťanský dům, Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje, http://www.plzensky-kraj.cz/cs/relics.asp?lngPamatka=962086, vyhledáno 20. 10. 2015.
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně