Obytný dům Hynka Fischera
1913

Bezručova 152/7 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Náměstí Republiky (TRAM 1, 2)
Goethova (BUS 33, 40, TROL 13, 14)
GPS: 49.7453400N, 13.3771222E
Architekt:
Stavitel:

Čtyřpodlažní dům v Bezručově (původně Andělské) ulici tvoří součást hodnotné zástavby historického jádra městské památkové rezervace Plzeň. Dle archivních pramenů dům vznikl v roce 1913 péčí Hynka Fischera, jednoho ze spolumajitelů domu, jako „nové třípatrové stavení obytné s dvorním stavením jednopatrovým se souterrainem a zvýšeným přízemkem“ na místě dvoupodlažního barokně upraveného domu. Stavbu provedl plzeňský stavitel Ferdinand Kout podle projektu architekta Rudolfa Schlossera.

Uliční průčelí budovy, která zřetelně převyšuje oba sousední objekty, se na první pohled odlišuje od historizujících fasád okolních domů pocházejících většinou z druhé poloviny 19. století. Vyniká proporčním rozvrhem, stejně jako plasticitou, jíž bylo dosaženo pomocí pravoúhlých tvarů, a geometrickými formami, které již překonávají secesi. Pevný tvar dávají průčelí odstupňované lizénové rámce, zdůrazňující rovněž jeho tříosé členění. Tektonické řešení, přispívající k reprezentativnosti stavby, je čitelné i z velikosti oken jednotlivých pater. Drobnější měřítko a pravidelný rytmus vnášejí do fasády balustrády pod okenními římsami druhého patra. Nedílnou součástí kompozice uličního čela domu je balkon, oddělující parter (původně určený pro provoz obchodu) od piano nobile. Celek je v pohledu z ulice završen oblou plechovou střechou s minimálním přesahem a vikýřem s trojdílným oknem, které prosvětluje část obytného podkroví.

V osmdesátých letech 20. století došlo k sanaci podzemní části stavby a k následnému zřízení prodejny obuvi Luxus v domovním parteru. Fasády byly opraveny a obnoveny v roce 1995, v pozdějších letech dům prošel úpravami interiérů dvorního křídla i obytné části pro provoz hudebního klubu a toho času dvou kaváren.
 

PB

Stavebník

Hynek Fischer

Památková ochrana

Dům je nemovitou kulturní památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 12028/4-4707, zároveň je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně