Karel Tausenau

Datum narození: 28. 7. 1898 Praha

Datum úmrtí: 6. 3. 1970 Praha

C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10